Co powinno być zawarte w reklamowanej przesyłce

Reklamowany towar - odblokowany bez hasła

Etui, w którym produkt był używany (dotyczy telefonów, słuchawek itp.)

Oryginalny kabel do transmisji danych i adapter do ładowania

Karta gwarancyjna / dokument podatkowy z widocznym numerem IMEI

Wydrukowany i wypełniony wzór protokołu reklamacyjnego

W przypadku produktów Apple należy upewnić się, że na stronie internetowej znajduje się pod SN wypełniona gwarancja, która jest opatrzona tą samą datą co faktura. Jeśli nie, prosimy zarejestrować go w tym dniu, logując się do swojego Apple ID.

Warunki i zasady przyjęcia produktu do reklamacji

Reklamacji może dokonać tylko osoba, która zakupiła towar lub upoważniony przedstawiciel posiadający poświadczone pełnomocnictwo, z wyjątkami tylko dla członków rodziny.

Telefon komórkowy musi być pozbawiony blokady i wszelkich innych haseł, jeśli to możliwe w ustawieniach fabrycznych.

Prosimy usunąć z urządzenia wszystkie zalogowane konta (np. Google, Xiaomi, iCloud), ponieważ zalogowanie uniemożliwia uruchomienie diagnostyki produktu, urządzenie może zostać zwrócone bez interwencji serwisu.

Zalecamy nie pozostawiać szkła hartowanego lub folii na telefonach komórkowych i tabletach, nie odpowiadamy za ich ewentualne usunięcie i utratę.

W telefonach komórkowych nie powinno być kart SIM ani SD, nie odpowiadamy za ich utratę w przypadku pozostawienia.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie prywatnych danych, w przypadku konieczności odtworzenia oprogramowania, zostanie ono odtworzone bez powiadomienia.

Postępowanie reklamacyjne krok po kroku

1.

Prosimy pobrać, wypełnić i wydrukować Protokół reklamacyjny. Należy go wraz z reklamowanym towarem i wszystkimi jego danymi bezpiecznie zapakować w paczkę i wysłać na adres: Záběhlická 95, 106 00, Praga 10. Prosimy nie wysyłać reklamacji za pobraniem, nie przyjmujemy od przewoźnika reklamacji wysłanych w ten sposób. Reklamacje przyjmujemy również osobiście w naszej siedzibie pod podanym adresem.

2.

Aby uzyskać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z reklamacją, należy wypełnić Wniosek o zwrot kosztów i przesłać go wraz z niezbędnymi załącznikami pocztą lub e-mailem na adres info@servatech.pl. Prawo do zwrotu kosztów ustanie, jeśli reklamacja zostanie odrzucona. Formularz należy wydrukować, podpisać, a w przypadku poczty elektronicznej wysłać zeskanowany jako załącznik do wiadomości. Wypełnienie i przesłanie tego formularza pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów z identyfikacją i załatwieniem sprawy.

3.

Po otrzymaniu przez nas towaru, do klienta wysyłany jest e-mail potwierdzający otrzymanie towaru i rozpoczęcie reklamacji. Zadecydowanie o reklamacji jest przekazywane do działu serwisu. Sprzedawca lub jego upoważniony pracownik podejmuje decyzję w sprawie reklamacji zazwyczaj niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu odpowiedniego w zależności od rodzaju produktu lub usługi wymaganego do profesjonalnej oceny wady. Najpóźniej reklamacja może być załatwiona zgodnie z prawem w ciągu 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następującego po dniu przyjęcia towaru do reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji, klient zostanie poinformowany SMS-em o zamknięciu reklamacji i jej rezultacie.

4.

W przypadku, gdy nie chcą Państwo naprawiać reklamowanego towaru, lecz ekologicznie się go pozbyć, prosimy o wypełnienie formularza Zgoda na ekologiczną utylizację i przesłanie go na adres info@servatech.pl. la klientów, którzy zakupili u nas telefon komórkowy lub tablet, oferujemy również możliwość przesłania do nas urządzenia w celu ekologicznej utylizacji, jeśli nie można go już używać. W takim razie należy wypełnić formularz i wysłać go wraz z urządzeniem na nasz adres wskazany w formularzu lub przynieść towar wraz z formularzem do naszej siedziby w Záběhlicach.

Regulamin reklamacyjny firmy Servatech s.r.o.

  • Regulamin reklamacyjny stanowi integralną część Warunków handlowych.
  • Do regulaminu reklamacyjnego i warunków handlowych zalicza się również instrukcja obsługi/podręcznik/poradnik do danego towaru/produktu.
  • Regulamin reklamacyjny podlega prawu Republiki Czeskiej.

 

1. Postanowienia ogólne

Regulamin reklamacyjny opisuje normalną współpracę biznesową pomiędzy kupującym a sprzedawcą. Sprzedawcą jest firma Servatech s.r.o. Kupujący, którym może być przedsiębiorca lub konsument, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem reklamacyjnym i Warunkami handlowymi przed zamówieniem towaru. Zawierając umowę kupna i odbierając towar od sprzedawcy, kupujący wyraża zgodę na poniższy regulamin reklamacyjny.

Momentem przyjęcia towaru przez przedsiębiorców jest moment przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi. Jeżeli kupujący jest konsumentem, momentem przyjęcia towaru jest moment przyjęcia towaru od przewoźnika lub w siedzibie firmy Servatech s.r.o.

Jako dowód gwarancji (karta gwarancyjna), sprzedawca wystawia dokument zakupu z numerem identyfikacyjnym IMEI towaru (dokument podatkowy, faktura lub dowód sprzedaży - zwany dalej kartą gwarancyjną) dla każdego zakupionego towaru z wszystkimi niezbędnymi danymi wymaganymi przez prawo do zastosowania gwarancji (nazwa towaru, okres gwarancji, cena, ilość, numer seryjny...).

Uprawnienia kupującego z tytułu wadliwego świadczenia nie są naruszone, jeżeli wada powstała w wyniku korzystania z rzeczy, którą kupujący wydał sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca udowodni, że w odpowiednim czasie zawiadomił kupującego o nieprzydatności wydanej rzeczy, a kupujący nalegał na jej używanie, albo gdy udowodni, że nie mógł stwierdzić nieprzydatności wydanej rzeczy nawet przy zachowaniu wystarczającej staranności. (§ 2102 89/2012 Dz.U.)

Kupującemu nie przysługują uprawnienia z wadliwego świadczenia, jeżeli wada jest taka, o której powinien był wiedzieć przy dołożeniu zwykłej staranności przy zawieraniu umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca wyraźnie zapewnił go, że towar jest wolny od wad lub gdy ukrył wadę podstępem (§ 2103 89/2012 Dz. U.).

Kupujący powinien zbadać rzecz jak najszybciej po przejściu ryzyka uszkodzenia rzeczy i upewnić się co do jej właściwości i ilości.

Servatech s.r.o. odpowiada wobec Kupującego, że przedmiot jest wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności Servatech s.r.o. odpowiada wobec Kupującego, że w chwili przejęcia rzeczy przez Kupującego,
a) rzecz ma właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia takie właściwości, jakie Servatech s.r.o. opisał lub Kupujący spodziewał się w związku z charakterem towaru i na podstawie przeprowadzonej reklamy,
b) rzecz nadaje się do celu, do którego według Servatech s.r.o. ma być użyta lub do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana,
c) rzecz ma odpowiednią ilość, miarę lub wagę; oraz
d) rzecz jest zgodna z wymaganiami przepisów prawnych.

Jeżeli wadliwe świadczenie stanowi istotne naruszenie umowy, Kupujący ma prawo do:
a) usunięcia wady przez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub dostarczenie brakującej rzeczy, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, Kupujący może żądać tylko wymiany tej części; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to niewspółmierne do charakteru wady, w szczególności jeżeli wada może być usunięta bez zbędnej zwłoki, Kupujący jest uprawniony do bezpłatnego usunięcia wady;
b) usunięcia wady poprzez naprawę rzeczy,
c) rozsądną zniżkę od ceny zakupu; lub
d) do odstąpienia od umowy.

Naruszenie istotne to naruszenie zobowiązania, o którym strona naruszająca wiedziała lub musiała wiedzieć w momencie zawierania umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała naruszenie; w pozostałych przypadkach naruszenie uważa się za nieistotne (§2002 89/2012 Dz. U.).

Kupujący powinien poinformować Servatech s.r.o. o wybranym przez siebie prawie przy zgłaszaniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Servatech s.r.o.; nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się nieusuwalna. Jeżeli Servatech s.r.o. nie usunie wad w rozsądnym terminie lub powiadomi Kupującego, że nie usunie wad, Kupujący może zażądać rozsądnej zniżki od ceny zakupu w miejsce usunięcia wad lub może odstąpić od umowy. Jeżeli Kupujący nie skorzysta ze swojego prawa w terminie, przysługują mu takie same prawa jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy - zob. poniżej.
 
Kupujący-konsument ma prawo do rozsądnej zniżki nawet wtedy, gdy Servatech s.r.o. nie może dostarczyć nowej rzeczy bez wad, wymienić jej części lub naprawić rzeczy, jak również wtedy, gdy Servatech s.r.o. nie zorganizuje naprawy w rozsądnym czasie lub gdy zorganizowanie naprawy sprawiłoby konsumentowi znaczne trudności.
 
Jeżeli wadliwe wykonanie jest nieistotnym naruszeniem umowy, Kupujący ma prawo do usunięcia wady lub do odpowiedniej zniżki od ceny zakupu.
 
Dopóki Kupujący nie rości sobie prawa do zniżki ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy, Servatech s.r.o. może dostarczyć to, czego brakuje lub usunąć wadę prawną. Servatech s.r.o. może usunąć inne wady według własnego uznania poprzez naprawę rzeczy lub dostarczenie nowej rzeczy.
 
Jeżeli Servatech s.r.o. nie usunie wady w terminie lub odmówi jej usunięcia, Kupujący może zażądać zniżki od ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Servatech s.r.o.


Kupujący ma prawo żądać dostarczenia nowej rzeczy lub wymiany części nawet w przypadku wady usuwalnej, jeżeli rzecz nie może być prawidłowo użytkowana z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku Kupujący ma również prawo do odstąpienia od umowy.
 
Po dostarczeniu nowej rzeczy, Kupujący zwróci pierwotnie dostarczoną rzecz do firmy Servatech s.r.o. na jej koszt.
 
Jeżeli Kupujący nie zawiadomił o wadzie bez zbędnej zwłoki po tym, jak można ją było wykryć przez terminową kontrolę i dostateczną staranność, sąd nie przyzna Kupującemu prawa do wadliwego świadczenia. W przypadku wady ukrytej to samo dotyczy sytuacji, gdy wada nie została zgłoszona bez zbędnej zwłoki po tym, jak Kupujący mógł ją wykryć przy zachowaniu należytej staranności, ale najpóźniej w ciągu dwóch lat od przekazania rzeczy.
 
Kupującemu nie przysługuje prawo do rozpoczęcia działań w celu usunięcia wady, jeżeli wada została spowodowana przez zdarzenie zewnętrzne po przejściu ryzyka szkody na Kupującego.

Prawo do wadliwego świadczenia nie należy do kupującego, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę albo jeżeli sam wadę spowodował.

2. Długość okresu bezawaryjnego działania (odpowiedzialność za wady fabryczne)

Kupujący konsument może skorzystać ze swoich praw z okresu bezawaryjnego świadczenia (odpowiedzialność za wady) dla nowych towarów konsumpcyjnych w ciągu 24 miesięcy od otrzymania towaru, lub przez dłuższy okres wskazany na dokumencie zakupu Servatech s.r.o. Kupujący-przedsiębiorca może skorzystać ze swoich praw z wadliwego świadczenia w ciągu 12 miesięcy od otrzymania towaru. W przypadku towarów używanych termin na skorzystanie z prawa do wadliwego świadczenia ulega skróceniu do 12 miesięcy; takie skrócenie terminu sprzedawca zaznacza w świadectwie obowiązków z wadliwego świadczenia lub na dowodzie sprzedaży (np. poprzez dopisek "używane" lub "bazar" lub "otwarte" lub "odnowione" itp.) Po upływie terminu prawo z tytułu wady nie może być wykonywane u sprzedawcy. Sprzedawca może przedłużyć ten ustawowy termin.

Jeśli kupujący jest konsumentem (zdefiniowanym w Warunkach nadlowych), w ustawowym okresie odpowiedzialności za wady reklamacja podlega ustawie nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny i ustawie nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, obie ustawy w zmienionym brzmieniu, z uwzględnieniem wyjaśnień zawartych w niniejszym Regulaminie reklamacyjnym. W przypadku wydłużonych terminów, do reklamacji stosuje się wyłącznie niniejszy regulamin.


* Wyjątkiem mogą być towary sprzedawane z rabatem (uszkodzone, używane, niekompletne itp.). Jeżeli kupujący jest konsumentem, a towar jest używany, sprzedawca nie odpowiada za wady odpowiadające stopniowi zużycia lub użytkowania, jaki towar miał w chwili przejęcia go przez kupującego, a uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady towaru wygasają, jeżeli nie były dochodzone przed upływem 24 miesięcy od dnia przejęcia towaru przez kupującego. Sprzedawca może skrócić ten okres w porozumieniu z kupującym, ale nie mniej niż na 12 miesięcy. Termin ten zostanie podany przez sprzedawcę w dokumencie sprzedaży towaru. W przypadku rzeczy sprzedanych po niższej cenie z powodu wad lub niekompletności, odpowiedzialność za wady nie dotyczy wad, dla których uzgodniono niższą cenę.

** W przypadku wybranych produktów odpowiedzialność producenta za wady wobec kupujących nie będących konsumentami jest ograniczona. Prawa prawne klienta końcowego (konsumenta) nie są w żaden sposób naruszone, odpowiedzialność za wady dotyczy go zgodnie z prawem.

 

3. Warunki dochodzenia wadliwego świadczenia ( reklamacji)

I. Kupujący nie będący konsumentem jest zobowiązany, a kupujący będący konsumentem jest zalecany, do sprawdzenia stanu przesyłki (ilość przesyłek, nienaruszenie taśmy z logo firmy, uszkodzenie pudełka) wraz z przewoźnikiem bezpośrednio po doręczeniu według załączonego dowodu dostawy. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, która nie jest zgodna z umową kupna, na przykład z powodu niekompletności lub uszkodzenia przesyłki. Jeżeli Kupujący przyjmuje od przewoźnika taką uszkodzoną przesyłkę, konieczne jest opisanie uszkodzenia w protokole zdawczo-odbiorczym przewoźnika.

II. Przesyłkę niekompletną lub uszkodzoną należy niezwłocznie zgłosić drogą elektroniczną na adres: info@servatech.pl, sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem i bez zbędnej zwłoki przesłać go faksem, e-mailem lub pocztą do sprzedawcy. Dodatkowa reklamacja niekompletności lub zewnętrznego uszkodzenia przesyłki nie pozbawia kupującego prawa do reklamacji rzeczy, ale daje sprzedawcy możliwość udowodnienia, że nie doszło do naruszenia umowy kupna.

III. Miejscem dokonania reklamacji jest Servatech s.r.o. - dział reklamacji, Záběhlická 134/95, 106 00 Praga 10, lub jeśli kupujący jest konsumentem, może również dokonać reklamacji towaru w oddziałach sprzedawcy (zalecamy jednak adres wymieniony powyżej, aby przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji). W przypadku towarów, dla których autoryzowany serwis jest świadczony na terytorium Republiki Czeskiej, zalecamy, aby kupujący w celu przyspieszenia reklamacji zgłosił się bezpośrednio w autoryzowanym serwisie (patrz lista autoryzowanych serwisów na stronie www.servatech.pl) lub w siedzibie sprzedawcy.

IV. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wybranym przez siebie uprawnieniu przy zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się nieusuwalna. Jeżeli sprzedawca nie usunie wad w rozsądnym terminie lub powiadomi kupującego, że nie usunie wad, kupujący może zażądać odpowiedniej zniżki od ceny zakupu w miejsce usunięcia wad lub może odstąpić od umowy.

V. Jeżeli towar został zakupiony przez kupującego będącego przedsiębiorcą, kupujący musi zgłosić reklamację bezpośrednio i tylko w autoryzowanym serwisie. W takim przypadku do reklamacji stosuje się warunki autoryzowanego serwisu.

VI. Kupujący może przesłać wadliwy towar do reklamacji najtańszą przesyłką na adres zakładu. Reklamowany towar powinien być dokładnie zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas transportu, przesyłka powinna być w widoczny sposób oznaczona "REKLAMACJA" i zawierać: reklamowany towar (w tym kompletne akcesoria), zalecamy dołączenie kopii dokumentu zakupu z widocznym numerem identyfikacyjnym zakupionego produktu (IMEI), szczegółowy opis wady oraz wystarczające dane kontaktowe kupującego (adres zwrotny, numer telefonu.). Bez powyższego nie jest możliwe określenie pochodzenia i wady towaru. Procedurę tę zaleca się również kupującemu konsumentowi, chyba że udowodni i wykaże, że jest inaczej.

VII. Kupujący udowodni swoje prawo do rozpoczęcia procesu usunięcia wadliwego świadczenia poprzez przedłożenie dokumentu zakupu (dokument podatkowy, faktura, dowód sprzedaży), jeżeli towar był w przeszłości reklamowany, powinien również przedstawić dokument potwierdzający reklamację. Na dokumencie zakupu (dokument zakupu lub reklamacji) musi być umieszczony ten sam numer seryjny co na reklamowanym produkcie (jeśli produkt posiada numer seryjny). Postępowanie to zalecane jest również w przypadku kupującego będącego konsumentem, chyba że udowodni i wykaże, że jest inaczej.

VIII. Sprzedawca nie gwarantuje pełnej kompatybilności sprzedawanych części z innymi częściami niezaakceptowanymi przez personel sprzedawcy, ani z aplikacjami programowymi, których funkcjonalność nie została wyraźnie zażądana przez kupującego w pisemnym zamówieniu.

IX. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy wad wynikających z zastosowania nieprawidłowego lub wadliwego oprogramowania, nieprawidłowych materiałów eksploatacyjnych lub jakichkolwiek szkód z tego wynikających. Ponadto odpowiedzialność za wady nie dotyczy wad spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, niefachową lub niewłaściwą obsługą, użyciem i montażem niezgodnym z instrukcją obsługi, podręcznikiem lub poradnikiem, a także uszkodzeń spowodowanych skutkami przepięć w sieci energetycznej.

X. Sprzedawca nie gwarantuje pełnej funkcjonalności oprogramowania użytkowego w wersjach nieodpowiednich (nie stworzonych) dla zamówionego systemu operacyjnego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane ograniczoną funkcjonalnością aplikacji, które nie spełniają tego warunku.

XI. Naruszając plombę ochronną, naklejkę informacyjną lub numer seryjny, kupujący naraża się na ryzyko odrzucenia reklamacji. Plomby i numery seryjne są integralną częścią produktu i w żaden sposób nie ograniczają prawa klienta do używania i obchodzenia się z towarem w pełnym zakresie jego przeznaczenia. 

XII. Ponadto odpowiedzialność za wady nie dotyczy szkód spowodowanych przez:

a. uszkodzenia mechaniczne towaru (wygięcie, ugięcie, wgniecenia (zazwyczaj białe plamy na podświetleniu LCD), uszkodzone części lub elementy, połamane części, wyrwane części, ślady upadku, uderzenia, nacisku (np. usiąście na telefonie),

b. przepięcia elektryczne (widocznie spalone elementy lub płytki drukowane),

c. używanie towaru w warunkach, które nie odpowiadają temperaturze, zapyleniu, wilgotności, środowisku chemicznemu i mechanicznemu bezpośrednio przeznaczonemu przez sprzedawcę lub producenta,

d. niewłaściwą instalację, obsługę, użytkowanie lub niedbałą pielęgnację towaru,

e. jeżeli towary lub jakakolwiek ich część zostały uszkodzone przez wirus komputerowy,

f. jeżeli wada przejawia się wyłącznie w oprogramowaniu, dla którego klient nie jest w stanie udowodnić legalnego sposobu nabycia, lub poprzez zastosowanie nieautoryzowanego oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych,

g. jeżeli wada dotyczy oprogramowania, które nie było pierwotnie częścią towaru lub jeżeli oryginalne oprogramowanie zostało zmienione przez kupującego po sprzedaży

h. uszkodzenie towaru przez nadmierny załadunek lub przez użycie niezgodne z warunkami określonymi w dokumentacji lub ogólnymi zasadami,

i. nieuprawnioną interwencję lub zmianę parametrów,

j. zmodyfikowanie towaru przez klienta (lakierowanie, wyginanie itp.), jeżeli wada wynika z takiej modyfikacji,

k. nieprawidłowo przeprowadzoną aktualizację oprogramowania sprzętowego (firmware),

l. jeżeli towar został uszkodzony przez żywioły lub siłę wyższą.

 

XIII. Jeżeli towarem jest oprogramowanie, odpowiedzialność za wady dotyczy wyłącznie nośnika w sensie fizycznym (nośnik nie może być porysowany itp.). Z chwilą usunięcia środków zabezpieczających (folia, plomba, otwarcie koperty itp.) kupujący staje się uprawnionym użytkownikiem produktu software'owego i akceptuje warunki licencyjne producenta oprogramowania.

XIV. Jeśli technik stwierdzi, że przyczyną problemów nie jest reklamowany produkt (np. komputer), ale nieprawidłowa instalacja oprogramowania (system operacyjny, antywirus...), jeśli dane zostały uszkodzone przez nieprawidłowe zachowanie jakiejś aplikacji (gry, wirusy...), lub jeśli dane zostały uszkodzone przez kupującego lub osobę trzecią, reklamacja zostanie odrzucona.

XV. Jeżeli klient wyrazi zgodę na odpłatną naprawę, zostanie ona naliczona zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem lub ceną oferowaną przez sprzedawcę.

XVI. Towar zgłoszony do reklamacji będzie testowany tylko pod kątem wady wskazanej przez kupującego (w formularzu reklamacyjnym, w załączonej karcie opisu wady). Zalecamy, aby wada została przedstawiona na piśmie.

XVII. Przy przekazywaniu do naprawy systemu komputerowego lub urządzenia do przechowywania danych zalecamy kupującemu zadbać o wykonanie odpowiedniej kopii zapasowej niezbędnych danych, która zapobiegnie ewentualnemu niewłaściwemu użyciu lub uszkodzeniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub niewłaściwe wykorzystanie danych przechowywanych na urządzeniach do przechowywania danych w systemie komputerowym.

XVIII. Urządzenia do przechowywania danych są urządzeniami, których awaryjność jest zjawiskiem obiektywnym o losowym charakterze występowania awarii. Sprzedawca niniejszym zwraca uwagę kupującego na ten fakt i zaleca systematyczne tworzenie kopii zapasowych danych użytkownika na odpowiednim urządzeniu (np. ZIP, CD, dyskietki, pamięci USB, karty SD, pamięci telefonów i tabletów, dyski twarde, dyski SSD itp.) Odpowiedzialność za wady nie jest jednak ograniczona przez to zawiadomienie.

XIX. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia towaru do reklamacji w przypadkach, gdy reklamowany towar lub jego elementy są zanieczyszczone lub nie spełniają podstawowych wymogów bezpiecznego pod względem higienicznym złożenia towaru do reklamacji.

XX.  Przeprowadzenie resetu fabrycznego lub ponowne wgranie Firmware (nowego oprogramowania) nie jest wadą urządzenia i nie może być uznane za wadę urządzenia. Za wady oprogramowania odpowiada autor oprogramowania, którego odpowiedzialność wobec oprogramowania jest opisana w umowie licencyjnej danego oprogramowania. Umowy licencyjne zawierają zazwyczaj zapis, że oprogramowanie jest dostarczane w stanie takim, jakim jest, a autor nie ponosi zazwyczaj odpowiedzialności za jego bezbłędne działanie. Darmowe oprogramowanie, które jest preinstalowane na sprzedawanym sprzęcie, nie jest przedmiotem sprzedaży i nie obejmuje serwisu ani wsparcia. Serwis i wsparcie muszą być zamówione i opłacone.

 XIX. Wyświetlacz LCD

Norma ISO 13406-2 - Ponieważ każdy wyświetlacz LCD składa się z co najmniej milionów subpikseli lub tranzystorów, zapobieganie utracie pikseli z punktu widzenia technologii produkcji nie jest praktycznie możliwe. Na sprzedaż mogą być wystawione LCD z maksymalnie dziesięcioma wadliwymi pikselami. Norma określa następujące klasy w odniesieniu do wadliwych pikseli:

Są one podzielone na cztery klasy, trzy rodzaje wadliwych pikseli i dwa kryteria częstotliwości. Wadliwe piksele mogą występować jako świecące piksele, czarne piksele lub utracone subpiksele (lub migające piksele). Kryteria częstotliwości rozróżniają, po pierwsze, liczbę białych lub czarnych pikseli występujących w danym obszarze (klastrze) i, po drugie, utratę subpikseli lub migotanie pikseli występujących w klastrze. Cztery klasy określają maksymalną liczbę błędów dopuszczalnych dla każdego typu wadliwych pikseli. Wyświetlacze LC firm ADI, SONY, EIZO i większość innych LCD na naszym rynku zaliczane są do klasy II. Oznacza to, że jeśli liczba tych wadliwych pikseli jest mniejsza niż dziesięć, ( 2xTyp1, 2xTyp2 i 5xTyp3 = 2 czarne piksele + 2 białe piksele + 5 kolorowych pikseli = maks. 9 wadliwych pikseli), klientowi nie przysługuje wymiana lub reklamacja wyświetlacza LCD. W przypadku większej liczby uszkodzonych pikseli należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem LCD lub sprzedawcą.

 

4. Nieuzasadnione prawo do odpowiedzialności za wady (reklamacji)

(1) Jeżeli kupujący domaga się prawa do odpowiedzialności za powstałą wadę (wady) zgodnie z artykułem 3 ust. VII-XIII i jest to wada oczywista zgodnie z tymi artykułami, lub kupujący wie o wadzie (wadach) zgodnie z artykułem 3 ust. VII-XIII i mimo to domaga się usunięcia wady w okresie gwarancyjnym poprzez zwrot towaru do sprzedawcy. Kupujący naraża się na ryzyko odrzucenia wadliwego świadczenia (reklamacji) i uprawnienia do naprawy wady, wymiany towaru, zniżki lub odstąpienia od umowy.

(2) Sprzedawca może odzyskać od kupującego-konsumenta środki finansowe wydane na nieuzasadnione prawo do odpowiedzialności za wady (reklamacji wady) zgodnie z 4 ust. 1, ponieważ prawo i procedura odpowiedzialności za wady w takich przypadkach nie ma treści w ustawie 89/2012 Dz.U. lub ustawie 634/1992 Dz.U., zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego Republiki Czeskiej 33 Cdo 1711/2009 z dnia 21.10.2010 i 33 Cdo 3256/2008 z dnia 26.10.2010. W takich przypadkach sprzedawca ma prawo obciążyć kupującego-konsumenta zwykłymi kosztami manipulacyjnymi związanymi z nieistniejącą wadą produkcyjną produktu, tj. niezbędnym zużyciem materiałów, pracą ludzką oraz ewentualną konieczną wysyłką pocztową. Za nieuzasadnioną lub bezpodstawną reklamację kupujący-przedsiębiorca zostanie obciążony ryczałtem w wysokości 400Kč bez VAT 21%.

(3) W przypadku odrzucenia reklamacji zgodnie z 4(1) sprzedawca ma prawo obciążyć kupującego kosztami związanymi z nieuzasadnioną reklamacją. Koszty te obejmują opłatę diagnostyczną za badanie produktu o wartości 300 Kč, towar można odebrać ZA DARMO w sklepie stacjonarnym lub odesłać do klienta pocztą. Za wysłanie niezaakceptowanej reklamacji pobierane są koszty przesyłki i opakowania w wysokości 95 Kč.

5. Sposób rozpatrywania reklamacji

Reklamacje należy zawsze składać w siedzibie sprzedawcy, czyli Servatech s.r.o., Záběhlická 134/95, Praga 10, 106 00, osobiście lub wysyłając przesyłką kurierską (zdecydowanie nie wysyłać za pobraniem). Reklamację (prawo do odpowiedzialności za wady) można wcześniej skonsultować z naszymi technikami pod numerem telefonu 277 279 331 lub na infolinii 277 279 339.


Jeżeli kupujący jest konsumentem:

Zgodność z umową kupna

Jeżeli kupujący jest konsumentem, to w przypadku niezgodności rzeczy z umową kupna w momencie odbioru przez kupującego (dalej "niezgodność z umową kupna"), kupujący ma prawo do tego, aby sprzedawca bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki doprowadził rzecz do stanu odpowiadającego umowie kupna, poprzez wymianę rzeczy lub jej naprawę, zgodnie z życzeniem kupującego. Jeżeli takie postępowanie nie jest możliwe, kupujący może żądać stosownego obniżenia ceny rzeczy lub odstąpić od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący wiedział o niezgodności z umową kupna przed przyjęciem towaru lub sam spowodował niezgodność z umową kupna. Niezgodność z umową kupna, która ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od daty przyjęcia towaru, uważa się za istniejącą już w chwili przyjęcia towaru, chyba że sprzeciwia się temu charakter towaru lub zostanie udowodnione coś przeciwnego.

Zgodność z umową kupna oznacza w szczególności, że rzecz sprzedana ma cechy jakościowe i użytkowe wymagane umową, opisane przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela, albo oczekiwane na podstawie ich reklamy, albo cechy jakościowe i użytkowe typowe dla danej rzeczy, że odpowiada wymaganiom przepisów prawa, jest we właściwej ilości, miarze lub masie i odpowiada celowi, do którego sprzedawca podaje, że rzecz jest używana lub do którego zwykle jest używana.

Jeżeli kupujący jest konsumentem, to w zależności od rodzaju wady, kupującemu przysługują następujące prawa przy korzystaniu z ustawowej gwarancji:

- jeżeli wada jest usuwalna - prawo do bezpłatnego, prawidłowego i terminowego usunięcia wady, prawo do wymiany wadliwego towaru lub wadliwych części, chyba że jest to niewspółmierne ze względu na charakter wady. Jeśli takie postępowanie nie jest możliwe, ma on prawo do odpowiedniej zniżki od ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy kupna,

- jeżeli wada jest nieusuwalna i uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towaru - prawo do wymiany wadliwego towaru lub odstąpienia od umowy kupna; takie same uprawnienia przysługują konsumentowi, jeżeli wady są usuwalne, ale kupujący nie może prawidłowo korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej ilości wad. Wadę uważa się za ponowną, jeżeli w okresie gwarancji wystąpi ponownie ta sama wada uniemożliwiająca prawidłowe użytkowanie, która została już usunięta co najmniej dwukrotnie. Przez większą ilość wad rozumie się, jeżeli rzecz ma jednocześnie co najmniej trzy wady uniemożliwiające jej prawidłowe użytkowanie,

- w przypadku innych nieusuwalnych wad i jeżeli konsument nie zażąda wymiany towaru - prawo do odpowiedniej zniżki od ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy kupna. W przypadku zniżki, towar nie może być później reklamowany z tytułu wady, za którą udzielono zniżki,

Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca podejmuje decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się okresu właściwego dla danego rodzaju produktu lub usługi, niezbędnego do dokonania profesjonalnej oceny wady. Sprzedawca załatwi reklamację, w tym usunie wadę, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji. Po upływie tego okresu konsumentowi przysługują takie same prawa jak w przypadku wady, której nie można usunąć. Termin ten nie obowiązuje kupującego, który jest przedsiębiorcą, a więc jego relacje ze sprzedawcą reguluje kodeks handlowy. Termin rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się w dniu następującym po dniu złożenia reklamacji (zgodnie z § 605 ustawy nr 89/2012 Dz.U.)

Sprzedawca informuje kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji i terminie odbioru towaru. Jeżeli kupujący nie zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji, bez względu na przyczynę leżącą po stronie sprzedawcy lub kupującego, w terminie 30 dni, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru niezwłocznie po upływie 30-dniowego terminu, w którym reklamacja powinna zostać rozpatrzona najpóźniej.

Sprzedawca wyda kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy reklamacja została złożona, co jest jej przedmiotem, jaki sposób rozpatrzenia reklamacji jest wymagany; ponadto potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania, lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, kupującemu przysługuje rekompensata za niezbędne koszty związane z reklamacją (w szczególności najtańsza przesyłka opłacona przy wysyłce reklamowanego towaru). W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady towaru, konsumentowi przysługuje również zwrot kosztów tego odstąpienia.

Kupujący zobowiązany jest odebrać reklamowany towar najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia, w którym reklamacja powinna być rozpatrzona, po tym czasie sprzedawca ma prawo naliczyć uzasadnioną opłatę za magazynowanie lub sprzedać towar we własnym zakresie na konto kupującego. Sprzedawca musi powiadomić kupującego o tym postępowaniu z wyprzedzeniem i wyznaczyć mu rozsądny dodatkowy termin na odbiór towaru.

Jeżeli kupujący nie odbierze towaru nawet po upływie 8 miesięcy od daty złożenia reklamacji, sprzedawca jest uprawniony do sprzedania produktu osobie trzeciej w odpowiedni sposób za rozsądną cenę w rozumieniu § 2428 Kodeksu cywilnego, na konto kupującego; wpływy zostaną wydane kupującemu bez zbędnej zwłoki, przy czym może on odliczyć koszty magazynowania oraz uzasadnione koszty związane ze sprzedażą.

Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą:

Jeżeli wada jest usuwalna, towar zostanie naprawiony. Jeżeli naprawa nie jest możliwa, a charakter wady nie uniemożliwia normalnego użytkowania, sprzedawca i kupujący mogą uzgodnić odpowiednią zniżkę od ceny towaru. W przypadku zniżki, wada nie może być później reklamowana.

Jeżeli wada jest nieusuwalna i uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towaru jak z rzeczy niewadliwej, sprzedawca ma prawo wymienić wadliwy towar na towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach użytkowych albo wystawić notę kredytową.

Jeżeli kupujący jest konsumentem lub przedsiębiorcą:

Po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania reklamacji (postępowanie reklamacyjne). W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, okres gwarancji nie ulega przedłużeniu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona w ustawowym okresie gwarancji poprzez wymianę towaru na nowy, kupujący zachowuje prawo do pierwotnego terminu usunięcia wady. Jeżeli reklamacja została zaspokojona przez wymianę, za pierwszą reklamację towaru uważa się następną ewentualną reklamację. Czas trwania reklamacji liczy się od dnia następnego po zgłoszeniu reklamacji do dnia rozpatrzenia reklamacji. Klient jest informowany o rozpatrzeniu za pośrednictwem adresu e-mail, który podał w momencie zakupu

Po rozpatrzeniu reklamacji sprzedawca powiadomi kupującego o zakończeniu reklamacji telefonicznie, SMS-em lub e-mailem. Jeśli towar został wysłany spedycją, to po rozpatrzeniu zostanie on automatycznie wysłany na adres kupującego.

W przypadku nieodebrania reklamowanego towaru w ciągu miesiąca od upływu czasu, w którym naprawa powinna być wykonana, a jeśli została wykonana później, w ciągu miesiąca od powiadomienia o jej wykonaniu (czyli zwykle w ciągu 60 dni od daty złożenia reklamacji), sprzedawca ma prawo naliczyć kwotę za magazynowanie (za każdy dzień 5 Kč).

Przy wydawaniu towaru po rozpatrzeniu reklamacji kupujący jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu, na podstawie którego rzecz została przyjęta do reklamacji oraz musi potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub ważnym paszportem.

 

Jeżeli reklamacja jest składana osobiście w sklepie stacjonarnym:

Reklamacji może dokonać tylko osoba, która jest wpisana na dokumencie podatkowym jako kupujący lub jej przedstawiciel z podpisanym pełnomocnictwem. Wraz z reklamowanym towarem, który musi być ODBLOKOWANY, należy przedstawić dowód zakupu, czytelnie wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny, etui, w którym produkt był używany, oryginalny kabel do transmisji danych, adapter do ładowania. Reklamowany towar zostanie przyjęty na podstawie wypełnionego przez Państwa protokołu reklamacyjnego, w którym sprzedawca wypełni aktualny stan wizualny towaru i podpisze kopię dla klienta

Towar zostanie przekazany do naszego serwisu, gdzie pracownik serwisu skontaktuje się z klientem w sprawie reklamacji na dane kontaktowe podane w formularzu reklamacyjnym w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia. W dniu powiadomienia o zakończeniu reklamacji, towar zostanie udostępniony do odbioru w sklepie stacjonarnym. 

Sprzedawca poinformuje kupującego o rozpatrzeniu reklamacji i terminie odbioru towaru. Jeżeli kupujący nie zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji, bez względu na przyczynę leżącą po stronie sprzedawcy lub kupującego, w terminie 30 dni, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru niezwłocznie po upływie 30-dniowego terminu, w którym reklamacja powinna zostać rozpatrzona najpóźniej. W przypadku nieodebrania należności w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o zakończeniu sprawy, zostanie naliczona opłata za magazynowanie w wysokości 5 Kč za każdy rozpoczęty dzień.

 

W przypadku dostarczenia reklamacji przesyłką kurierską:

Reklamacji może dokonać tylko osoba, która na dokumencie podatkowym jest wpisana jako kupujący. Wraz z reklamowanym towarem, który musi być ODBLOKOWANY, należy przesłać kopię dowodu zakupu, czytelnie wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny, który można pobrać z naszej strony internetowej, etui, w którym produkt był używany, oryginalny kabel do transmisji danych, adapter do ładowania. Reklamowany towar zostanie przyjęty na podstawie wypełnionego przez Państwa protokołu reklamacyjnego, w którym należy podać wszystkie dane kontaktowe oraz dane dotyczące dostawy

W dniu otrzymania reklamacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową, po czym towar zostanie przekazany do serwisu w celu zbadania i ewentualnej naprawy. Towar zostanie przekazany do naszego serwisu, gdzie pracownik serwisu skontaktuje się z klientem w sprawie reklamacji na dane kontaktowe podane w formularzu reklamacyjnym w ciągu 30 dni od przyjęcia reklamacji.  

W dniu zakończenia, ale najpóźniej w następnym dniu roboczym, reklamowany towar zostanie odesłany klientowi przez kuriera.

Sprzedawca poinformuje kupującego o rozpatrzeniu reklamacji i terminie odbioru towaru. Jeżeli kupujący nie zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji, bez względu na przyczynę leżącą po stronie sprzedawcy lub kupującego, w terminie 30 dni, kupujący zobowiązany jest do odebrania towaru niezwłocznie po upływie 30-dniowego terminu, w którym reklamacja powinna zostać rozpatrzona najpóźniej. W przypadku nieodebrania należności w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o rozwiązaniu sprawy, zostanie naliczona opłata za magazynowanie w wysokości 5 Kč za każdy dzień.

 

6. Materiał eksploatacyjny

Jeżeli materiał eksploatacyjny ( kartridż, toner, głowica drukująca, lampa projektora, bateria, kabel do ładowania, zestaw głośnomówiący...) znajduje się w zestawie lub został zakupiony, jego żywotność wynosi 6 miesięcy, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. W przypadku słuchawek jednolita żywotność wynosi 6 miesięcy. Wyjątkiem są słuchawki, które zostały zakupione jako osobny produkt.

Prawo kupującego do reklamacji towaru w ustawowym okresie gwarancji pozostaje nienaruszone. Kupujący musi jednak wziąć pod uwagę powyższe fakty, gdyż odpowiedzialność za wady nie obejmuje zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem rzeczy i nie może być mylona z żywotnością produktu.

Na wszystkie towary konsumpcyjne przyznajemy prawo do bezpłatnego usunięcia wad w okresie 24 miesięcy. Wady towaru powstałe w wyniku zużycia nie są objęte gwarancją. Normalny okres użytkowania materiałów eksploatacyjnych wynosi 6 miesięcy. Nie oznacza to w żadnym wypadku, że produkt przestanie działać po upływie podanego okresu użytkowania. Ze względu na charakter i obróbkę technologiczną tych produktów już w momencie produkcji zakłada się gwarantowane użytkowanie poniżej 24 miesięcy.

Żywotność produktu wyznacza okres, w którym produkt jest gwarantowany jako bezawaryjny i funkcjonalny. Po tym okresie użytkowania produkt może ulec zużyciu uniemożliwiającemu jego dalsze użytkowanie. Nie jest to jednak powód do reklamacji. Jednak w przypadku wady spowodowanej przez środki inne niż normalne zużycie, produkt jest nadal objęty normalną 24-miesięczną gwarancją po upływie okresu wskazanego jako żywotność produktu

Z kodeksu cywilnego wynika, że gwarancja dotyczy tylko wad fabrycznych lub wady, której wystąpienie udowodniono przed upływem normalnego okresu użytkowania produktu, który jest gwarantowany przy normalnym użytkowaniu.

7. Reklamacja towaru uszkodzonego w transporcie

Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia od przewoźnika towaru, który jest w sposób oczywisty uszkodzony lub opakowanie wysyłkowe jest wyraźnie uszkodzone w sposób znaczący, co daje podstawę do uzasadnionego domniemania, że towar znajdujący się wewnątrz jest uszkodzony (dotyczy to również przypadków, gdy na kartonie widać, że był on wystawiony na działanie czynników atmosferycznych lub wody). Dlatego prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na stan przesyłki, a konkretnie na powierzchnię kartonu, taśmę ochronną oraz wszelkie, nawet drobne, pęknięcia i rozdarcia. Zwłaszcza jeśli karton jest rozdarty lub rogi są zdeformowane, to sygnał, że towar prawdopodobnie nie jest w porządku. W przypadku oczywistych uszkodzeń zewnętrznych przesyłki, kupujący jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkody z dostawcą, w przeciwnym razie późniejsza reklamacja może nie zostać uwzględniona. Firma kurierska ma obowiązek sporządzić z kupującym protokół szkody. Na jego podstawie firma kurierska załatwia wówczas reklamację, jeśli zawartość paczki uległa uszkodzeniu

W przypadku, gdy kupujący po otwarciu przesyłki odkryje fizyczne uszkodzenie towaru, które mogło powstać w wyniku skutków transportu, fakt ten musi być zgłoszony bez zbędnej zwłoki (kupujący-przedsiębiorca najpóźniej w ciągu 24 godzin, kupującemu konsumentowi zaleca się to samo) firmie Servatech, s.r.o., która poinformuje kupującego o dalszym postępowaniu.

W imieniu firmy Servatech s.r.o. zatwierdził Ing. Otto Plechata

dyrektor zarządzający

Niniejsza wersja regulaminu reklamacyjnego obowiązuje od 01.01.2014

close Koszyk

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
To zaloguj się Albo Zresetuj hasło