Warunki handlowe firmy Servatech s.r.o.

Formularz odstąpienia od umowy tutaj:  FORMULARZ  

Preambuła

Niniejsze warunki regulują prawa i obowiązki w zakresie transakcji handlowych pomiędzy Servatech s.r.o., z siedzibą przy Záběhlická 95, 106 00 Praha 10, nr ID: 29040591, nr VAT: CZ29040591, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wkładka 162074, oraz wszystkimi sklepami elektronicznymi będącymi jej własnością lub przez nią prowadzonymi, dalej zwanymi "Sprzedawcą", z jednej strony, a Kupującym z drugiej.

Niniejsze warunki inaczej regulują prawa i obowiązki kupujących, którzy występują w relacjach ze sprzedającym jako kupujący konsumenci (dalej "Kupujący-konsument"), gdzie kupujący konsument jest zdefiniowany przez §419 ustawy nr 89/2012 Dz.U., a inaczej dla osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z §420 ustawy nr 89/2012 Dz. i ustawy o licencjach handlowych lub innej ustawy szczególnej lub instytucji i organizacji państwowych (dalej "Kupujący-przedsiębiorca"), którzy występują w stosunkach ze Sprzedawcą w ramach prowadzonej przez siebie działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej, przy czym różne prawa i obowiązki obu kupujących są uregulowane i wyróżnione poniżej jako prawa i obowiązki "Kupującego-konsumenta" oraz prawa i obowiązki "Kupującego-przedsiębiorcy". W przypadku, gdy niniejsze Warunki przewidują określone prawa łącznie i identycznie dla Kupującego-konsumenta i Kupującego-przedsiębiorcę, Kupujący-przedsiębiorca i Kupujący-konsument są określani łącznie jako "Kupujący". Stosunki prawne pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym-konsumentem regulują poniższe warunki, a w zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami ustawa nr 89/2012 Dz.U. (dalej "Ustawa"), ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów oraz przepisy regulujące stosunki pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym-konsumentem.

Stosunki prawne pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym regulują poniższe warunki, a w zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami ustawa nr 90/2012 Dz.U. (dalej "ustawa o korporacjach biznesowych") oraz odpowiednie przepisy prawne regulujące stosunki pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Przyjęcie towaru przez Kupującego od Sprzedawcy, jak również potwierdzone przez Sprzedawcę obowiązujące zamówienie, uważa się za uznanie i zawarcie Umowy kupna na podstawie niniejszych Warunków, a Kupujący wyraża zgodę na Warunki w wersji zmienionej w momencie wysłania obowiązującego zamówienia i jest nimi związany w momencie zawarcia Umowy kupna. Jeżeli kupującym jest konsument, poprzez umieszczenie oferty sprzedaży towaru na stronie internetowej z informacją, że towar znajduje się w magazynie sprzedawcy, sprzedawca wyraża wolę zawarcia umowy kupna towaru lub usługi na podanych warunkach. Umowa kupna powstaje w momencie dostarczenia sprzedawcy wiążącego zamówienia kupującego. Od tego momentu między kupującym a sprzedawcą powstają wzajemne prawa i obowiązki.

Umowa konsumencka to umowa kupna, umowa o dzieło lub inne umowy, w których stronami umowy są z jednej strony konsument, a z drugiej dostawca czyli sprzedawca.

Kupujący-konsument – to osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej. Jest to osoba fizyczna, która nabywa produkty lub korzysta z usług w celu innym niż prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem tych produktów lub usług. Konsument inicjując relacje biznesowe przekazuje sprzedawcy jedynie swoje dane kontaktowe niezbędne do sprawnej realizacji zamówienia lub dane, które chce mieć na dokumentach zakupu. Stosunki prawne między sprzedawcą a konsumentem, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych Warunkach, regulują odpowiednie przepisy ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny i ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, obie w brzmieniu aktualnym, a także przepisy towarzyszące.

Kupujący-przedsiębiorca – to osoba, która nabywa produkty lub korzysta z usług w celu prowadzenia swojej działalności gospodarczej z wykorzystaniem tych produktów lub usług. Ten kupujący podlega Warunkom w zakresie, w jakim go dotyczą oraz Kodeksowi Handlowemu. Kupujący, który kupuje "na NIP" - czyli podaje nazwę swojej firmy i jej NIP przy zawieraniu umowy kupna - jest uznawany za przedsiębiorcę i nie jest objęty prawem ochrony konsumentów (np. reklamacja nie musi być załatwiona w ciągu 30 dni, nie ma prawa do zwrotu towaru kupionego przez Internet w ciągu 14 dni itd...). Kupujący-przedsiębiorca to osoba wpisana do rejestru handlowego (przede wszystkim spółka handlowa) lub osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie licencji handlowej (przedsiębiorca wpisany do rejestru handlowego), lub osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie licencji innej niż handlowej na podstawie przepisów specjalnych (chodzi tu np. o zawody wolne takie jak adwokat itp.), lub osoba prowadząca produkcję rolną i wpisana do rejestru na podstawie przepisów specjalnych.

Indywidualna pisemna umowa między sprzedawcą a kupującym jest nadrzędna wobec regulaminu lub może go uzupełniać.

Kupujący jest świadomy, że zakup produktów zawartych w ofercie handlowej Sprzedawcy nie daje żadnych praw do korzystania z zarejestrowanych znaków towarowych, nazw handlowych, logo firmy lub patentów Sprzedawcy lub innych firm, chyba że w konkretnej umowie ustalono inaczej.

Sprzedawca zobowiązuje się do właściwego poinformowania Kupującego o właściwościach sprzedawanych produktów, sposobie użytkowania i konserwacji produktu. Jeżeli jest to konieczne, z uwagi na charakter produktu, sprzedawca dostarcza niezbędnych informacji w pisemnych, zrozumiałych instrukcjach dołączonych do produktu. Oferowany towar odpowiada opisowi podanemu dla oferowanego towaru.

Zawierając umowę kupna, kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i że je akceptuje. Kupujący jest informowany o warunkach z odpowiednim wyprzedzeniem przed złożeniem zamówienia i ma możliwość zapoznania się z nimi.

Niniejsze warunki stanowią integralną część zawartej umowy. Umowa zostanie zawarta w języku czeskim, chyba że okoliczności po stronie sprzedającego lub kupującego to uniemożliwią, umowa może zostać zawarta również w innym języku zrozumiałym dla stron. Zawarta umowa jest archiwizowana przez sprzedającego w celu jej skutecznej realizacji i nie jest dostępna dla osób trzecich. Informacje o poszczególnych czynnościach technicznych prowadzących do zawarcia umowy są widoczne z poziomu procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, a kupujący ma możliwość sprawdzenia i ewentualnej korekty zamówienia przed jego wysłaniem.

Niniejsze warunki są wyświetlane na stronie internetowej naszego sklepu internetowego i tym samym są udostępniane do archiwizacji i reprodukcji przez kupującego. Koszt korzystania ze zdalnych środków komunikacji (telefon, internet itp.) w celu złożenia zamówienia jest według normalnej stawki, zależnej od taryfy usług telekomunikacyjnych, z których kupujący korzysta.

 

1. Komunikat przed zawarciem umowy

Servatech s.r.o. informuje, że
a) koszt środków komunikacji na odległość nie różni się od stawki podstawowej (w przypadku zarówno połączenia internetowego, jak i telefonicznego zgodnie z warunkami Państwa operatora, Servatech s.r.o. nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, nie dotyczy to transportu umownego, jeśli ma on zastosowanie),
b) wymaga zapłaty ceny zakupu przed przyjęciem przez Kupującego świadczenia od Servatech s.r.o., lub obowiązku wpłaty zadatku lub podobnej płatności w odniesieniu do wymagań Kupującego dotyczących konkretnych usług, jeśli są one wymagane i świadczone,
c) Servatech s.r.o. nie będzie zawierać umów, których przedmiotem jest powtarzające się świadczenie, jeśli pośredniczy w zawieraniu takich umów. Najkrótszy okres, przez który strony będą związane umową, zostanie podany przez dostawcę danego świadczenia, łącznie ze szczegółami dotyczącymi ceny lub sposobu jej ustalenia za jeden okres rozliczeniowy, którym jest zawsze jeden miesiąc, o ile cena ta jest stała;
d) W przypadku umów licencyjnych zawieranych na czas nieokreślony, cenę licencji ustala się na cały okres obowiązywania licencji, chyba że ustalono inaczej;
e) Ceny towarów i usług na stronie internetowej prowadzonej przez Servatech s.r.o. są podane z uwzględnieniem 21% podatku VAT, w tym wszystkich opłat przewidzianych prawem, jednak koszt dostawy towarów lub usług różni się w zależności od wybranego sposobu i dostawcy transportu oraz sposobu płatności, w przypadku odbioru osobistego w Pradze 10 koszt wynosi 0,- Kč.
f) w przypadku, gdy Kupującym jest konsument, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (o ile nie określono inaczej poniżej) w terminie czternastu dni, który biegnie, jeżeli chodzi o

i) umowę kupna, od daty otrzymania towaru,
ii) umowę dotyczącą kilku towarów lub dostawy kilku części, od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów; lub
iii) umowę, której przedmiotem są regularnie powtarzające się dostawy towaru, od daty otrzymania pierwszej dostawy towaru;
przy czym takie odstąpienie musi zostać wysłane do siedziby Servatech s.r.o. lub może zostać wykorzystany formularz odstąpienia dostępny na stronie internetowej www.servatach.pl lub www.servatech.pl/instrukcje
IV) konsument ponosi odpowiedzialność wobec Servatech s.r.o. tylko za zmniejszenie wartości zwracanego towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż wymagany przez jego charakter i właściwości

g) konsument nie może odstąpić od umowy:

i) o świadczenie usług, które Servatech s.r.o. wykonał za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy,
ii) dostawy towaru lub usług, których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od woli Servatech s.r.o i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
iii) dostawy towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem konsumenta lub dla jego osoby,
iv) dostawy towaru łatwo psującego się lub towaru, który po dostarczeniu został nieodwracalnie zmieszany z innymi towarami,
v) o naprawę lub konserwację przeprowadzoną w miejscu wskazanym przez konsumenta na jego żądanie; nie ma to jednak zastosowania w przypadku kolejnych napraw innych niż wymaganych lub dostarczenia części zamiennych innych niż wymaganych,
vi) dostawy towaru w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i którego nie można zwrócić ze względów higienicznych,
vii) dostawy nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, w przypadku gdy oryginalne opakowanie zostało uszkodzone,
viii) dostawy gazet, czasopism lub magazynów,
ix) za usługi transportowe lub rekreacyjne, jeżeli przedsiębiorca świadczy te usługi w określonym terminie,
x) o dostarczeniu treści cyfrowych, chyba że są one dostarczane na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Servatech s.r.o. podkreśla, że w przypadku dostarczenia treści cyfrowych przekazywanych online, od takiej umowy nie można odstąpić;

h) w przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi koszty zwrotu towaru, a w przypadku umowy zawartej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość koszty zwrotu towaru, jeżeli ze względu na swój charakter nie może on zostać odesłany zwykłą drogą pocztową;
i) konsument jest zobowiązany do zapłaty proporcjonalnej części ceny w przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług, której wykonywanie już się rozpoczęło;
j) w przypadku, gdy konsument chce złożyć skargę, może to zrobić dzwoniąc pod numer +420 277 279 339 lub wysyłając e-mail na adres info@servatech.pl, lub kontaktując się z organem nadzorczym lub państwowym organem nadzorczym.

Formularz odstąpienia od umowy tutaj:  FORMULARZ  

2. Cenniki i ceny towarów

Ceny sprzedawanych towarów są codziennie aktualizowane przez sprzedawcę, a aktualne ceny podane są na stronie internetowej sprzedawcy. Cena podana w cenniku w momencie zawarcia umowy kupna pomiędzy sprzedawcą a kupującym jest ceną w momencie zawarcia umowy kupna. Ceny obowiązują w momencie składania zamówienia i są ostateczne, tzn. zawierają podatek VAT lub inne podatki i opłaty, które konsument musi zapłacić, aby otrzymać towar. Kupujący ma możliwość dowiedzenia się przed złożeniem zamówienia, jak długo oferta lub cena pozostaje ważna. Kupujący nabywa własność towaru poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towaru.

W przypadku zamówień specjalnych przedmiotów lub przedmiotów niedostępnych w magazynie, może być wymagana kaucja. Jeżeli cena towaru nie jest znana w momencie zawarcia umowy kupna, zostanie ona ustalona za porozumieniem stron w późniejszym terminie, w którym to przypadku kupujący-konsument jest zobowiązany do poinformowania w ciągu 2 dni od udowodnionego poinformowania o cenie kupna przez sprzedawcę, czy akceptuje przekazaną cenę kupna, czy też nie. W przypadku, gdy kupujący nie zakomunikuje w terminie swojej akceptacji ceny, wyrażenie to będzie uważane za brak zgody na cenę i ofertę sprzedawcy, a sprzedawca będzie następnie uprawniony do anulowania zamówienia bez sankcji dla obu stron.

Cena zakupu za dostarczony towar może być, według wyboru kupującego, zapłacona gotówką przy odbiorze towaru w sklepie sprzedawcy lub bezgotówkowo przelewem z góry na podstawie faktury zaliczkowej (proforma) wystawionej przez sprzedawcę kupującemu na jego żądanie. Instytucje i organizacje państwowe mogą uzyskać, po uprzednim uzgodnieniu, termin wymagalności wystawionych dokumentów podatkowych na zapłatę ceny nabycia zgodnie z ustaleniami.

Zmiana adresu rozliczeniowego na wystawionej już fakturze jest możliwa w tym samym miesiącu, w którym została wystawiona, na prośbę kupującego. Czynność ta jest obciążona opłatą w wysokości 100 Kč, która służy do pokrycia większej ilości kosztów związanych z tą czynnością, przy czym w przypadku żądania przez kupującego wysłania takiej skorygowanej faktury pocztą w Republice Czeskiej, kupujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 200 Kč bez VAT (tj. 242 Kč z VAT) jako rekompensata za opłatę pocztową i koszty związane z wysłaniem i sporządzeniem. W przypadku prośby o przesłanie kopii dowodu podatkowego lub innego dokumentu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100,- Kč z VAT (79,- Kč bez VAT).

W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej towar jest wysyłany po otrzymaniu pieniędzy na konto sprzedawcy.

W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z określeniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedawcy. Konto sprzedawcy i jego numer jest wskazany na dokumencie podatkowym (fakturze).

Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego.

Wraz z ceną zakupu kupujący zobowiązany jest również do zapłaty sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

Wszelkie zniżki na cenę towaru udzielone kupującemu przez sprzedawcę nie mogą być łączone.

Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie gospodarczym lub jeżeli przewidują to ogólnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedawca wystawi kupującemu fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy kupna. Sprzedawca wystawi kupującemu fakturę po zapłaceniu ceny towaru i prześle ją w formie papierowej wraz z towarem na adres kupującego.

W przypadku zakupów transgranicznych z dowolnego rynku elektronicznego, cena na tym rynku, która jest płacona przez klienta biznesowego (tego, który podaje swój ważny numer VAT), jest ceną końcową bez podatku VAT.

 

3. Konto użytkownika

Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej sklepu elektronicznego Servatech s.r.o., kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu swojego interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (dalej "konto użytkownika"). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

Przy rejestracji na stronie internetowej oraz przy zamawianiu towarów kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i prawdziwych informacji. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji informacji podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Informacje podane przez kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towarów są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe.

Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez kupującego.

Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.

Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez kupującego zobowiązań wynikających z Umowy kupna (w tym niniejszych Warunków).

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedawcy lub niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sprzedawcy o każdej zmianie swoich danych osobowych.

Jeżeli kupujący świadomie wprowadzi sprzedawcę w błąd i wyrządzi mu szkodę, sprzedawca ma prawo zidentyfikować kupującego i odzyskać od niego szkodę.

4. Zamawianie towaru

Kupujący może zamówić towar i ważnie zawrzeć umowę kupna w sklepie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem lub poprzez sklep internetowy prowadzony przez Servatech s.r.o. Każda z wyżej wymienionych form zamówienia jest wiążąca. Kupujący jest zobowiązany do przekazania sprzedawcy w zamówieniu niezbędnych danych wymaganych do skutecznej realizacji zamówienia (tj. określenie sposobu dostawy, imię i nazwisko dokładnie według dowodu osobistego, adres dostawy, dane do faktury itp.) Działalności gospodarczej i zawarcia umowy kupna za pomocą środków porozumiewania się na odległość mogą dokonywać wyłącznie osoby kompetentne do dokonywania takich czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą zawrzeć umowę kupna tylko w zakresie swojej zdolności do czynności prawnych. Przedstawiciele prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody poniesione przez sprzedawcę w związku z działaniami osób niepełnoletnich. Umowę kupna towarów o wyższej wartości mogą zawrzeć jedynie przedstawiciele ustawowi osób niepełnoletnich. Zamówienie kupującego jest wiążące dla obu stron w momencie jego potwierdzenia przez sprzedawcę. Kupujący może dowolnie modyfikować lub zmieniać zamówienie utworzone w internecie bezpośrednio na stronie internetowej po zalogowaniu się do swojego profilu. W przypadku zmiany zamówienia, które zostało już wcześniej potwierdzone przez sprzedawcę, zmienione zamówienie jest wiążące dla obu stron w momencie potwierdzenia zmiany przez sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zmiany zamówienia w chwili, gdy przekazał już towar według pierwotnego zamówienia przewoźnikowi lub dokonał już modyfikacji towaru zgodnie z życzeniem klienta. W przypadku całkowitego anulowania przez kupującego zamówienia już potwierdzonego przez sprzedawcę, nawet po wyżej wymienionym uzasadnionym braku akceptacji zmiany wiążącego zamówienia przez sprzedawcę, sprzedawca może żądać od kupującego-przedsiębiorcy kary umownej (opłaty manipulacyjnej i administracyjnej) w wysokości 10% ceny towaru. Ta opłata za anulowanie nie jest naliczana w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z §1829 Kodeksu cywilnego. Zapłata kary umownej nie narusza prawa sprzedawcy do odszkodowania za poniesione szkody. Kupujący-przedsiębiorca może zamówić towar za pośrednictwem osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest do wykazania swojego uprawnienia do działania w odpowiedni sposób. W przypadku przekroczenia uprawnień przez osobę działającą za osobę prawną, kupująca osoba prawna jest związana takim działaniem. Zamówienie, podobnie jak wszystkie dokumenty związane z czynnościami prawnymi pomiędzy sprzedawcą a kupującym przedsiębiorcą, musi zawierać wymogi dokumentu handlowego..

Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy w normalnych godzinach otwarcia. Zamówienie zostanie zarezerwowane tylko na 5 dni roboczych, po czym zostanie automatycznie anulowane. Zamówienia do odbioru osobistego można odebrać tylko do godziny 17:00 w dzień roboczy pod adresem Záběhlická 134/95, Praga 10. W godzinach 17:00 - 18:00 następuje ograniczenie sprzedaży ze względu na zamknięcie naszego magazynu. Jeśli chcą Państwo w tym czasie kupić lub odebrać jakiś towar, prosimy o wcześniejsze napisanie do nas lub zadzwonienie. Przygotujemy dla Państwa towar i unikniemy komplikacji.

W przypadku zamówień opłaconych przelewem, towar zostanie wysłany niezwłocznie po otrzymaniu przez nas płatności. Na wpłatę czekamy 3 dni robocze i w przypadku braku wpłaty podanej kwoty zamówienie zostanie automatycznie anulowane..

 

5. Świadczenie, zmiana cen i konsekwencje

W odniesieniu do towarów, które zostały umieszczone w ofercie sprzedawcy z informacją, że nie są dostępne w magazynie w chwili składania zamówienia przez kupującego, są one "na zamówienie". W tym przypadku umowa kupna powstaje dopiero w momencie potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę. Sprzedawca nie musi potwierdzać tego, co nie tworzy umowy kupna, jeśli zamówione świadczenie staje się niemożliwe, ponieważ zamówiony towar nie jest już produkowany lub nie jest dostępny na rynku dostępnym dla sprzedawcy lub jest niedostępny przez długi czas z przyczyn niezawinionych przez sprzedawcę. Jeżeli wspomniana niemożność świadczenia dotyczy tylko części zamówionego świadczenia, sprzedawca nie musi potwierdzać tylko tej części zamówienia. Sprzedawca może anulować zamówienie i odstąpić od umowy wobec kupującego-przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w odniesieniu do towarów, które są wymienione w ofercie sprzedawcy z informacją, że w chwili składania zamówienia przez kupującego są one niedostępne, jeżeli nastąpi istotna zmiana ceny zakupu, po której kupujący uzyskuje towary od dostawców, przy czym zmiana ta nie była znana sprzedawcy w chwili potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować kupującego o zmianie ceny przed odstąpieniem od umowy i podjąć próbę porozumienia, przy czym w takim przypadku sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli nie dojdzie do porozumienia z kupującym co do nowej ceny. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że na stronie internetowej Servatech s.r.o. mogą wystąpić nagłe błędy wynikające z błędu ludzkiego lub maszynowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za takie błędy i zawsze zaproponuje kupującemu naprawienie błędu lub anuluje zamówienie, jeśli kupujący odmówi naprawienia błędu. W takim przypadku kupującemu nie przysługuje żadna rekompensata wynikająca z tego błędu.

 

6. Terminy dostawy

W przypadku towarów, które sprzedawca ma dostępne w magazynie, są one dostarczane w sklepach sprzedawcy w ciągu drugiego dnia od potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę, lub w innym terminie dostawy, który jest wskazany dla oferowanego towaru na stronie internetowej sprzedawcy lub w innej ofercie, lub w innym terminie dostawy, który jest ustalony w drodze porozumienia między sprzedawcą a kupującym. Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie towaru zgodnie z zamówieniem kupującego do dnia następnego, sprzedawca powiadomi o tym kupującego w ciągu drugiego dnia roboczego po otrzymaniu zamówienia wraz z terminem dostawy. Jeżeli kupujący nie jest zainteresowany przekazanym terminem dostawy, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sprzedawcę nie później niż następnego dnia roboczego. W przypadku, gdy nowy termin dostawy nie zostanie wyraźnie zaakceptowany przez kupującego w ciągu 10 dni od jego podania, sprzedający może odstąpić od umowy bez sankcji dla obu stron. Po otrzymaniu zawiadomienia sprzedawcy o niedostarczeniu towaru w podanym terminie, zamówienie zostaje anulowane od początku, bez żadnych sankcji lub innych zobowiązań dla sprzedawcy lub kupującego. Jeżeli kupujący wymaga późniejszego terminu dostawy niż podany przez sprzedawcę dla oferowanych towarów lub innego niż podany przez sprzedawcę do wiadomości kupującego przy potwierdzeniu zamówienia, kupujący jest uprawniony i zobowiązany do wskazania tego w zamówieniu lub do niezwłocznego zakomunikowania tego sprzedawcy nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia lub otrzymaniu terminu dostawy wyznaczonego przez sprzedawcę. W przypadku, gdy kupujący tego nie uczyni, ponosi on odpowiedzialność za szkody sprzedawcy związane z nieprzyjęciem lub niedostarczeniem towaru w określonym lub uzgodnionym terminie dostawy. Termin dostawy żądany przez kupującego jest wiążący dla obu stron w momencie potwierdzenia tego terminu przez sprzedawcę. W przypadku dostawy towaru przez sprzedawcę do kupującego za pośrednictwem przewoźnika, termin dostawy, o którym mowa powyżej ulega wydłużeniu o 2 dni robocze potrzebne na zapakowanie i transport towaru do kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego za szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie towaru spowodowanym w całości przez przewoźnika i jego zwłokę.

 

7. Miejsce dostawy, ceny za przesyłkę, pakowanie i transport

Sposób dostawy zależy od wyboru kupującego, przy czym kupujący określa sposób dostawy w zamówieniu. Jeżeli sposób i miejsce dostawy towaru nie zostały określone przez kupującego w zamówieniu, miejscem dostawy będzie jeden ze sklepów sprzedawcy tak określony w potwierdzeniu zamówienia. Kupujący może odebrać towar w dniu dostawy poprzez odbiór osobisty w sklepach sprzedawcy w Pradze 10, ul. Záběhlická 95.

W przypadku osobistego odbioru towaru przez klienta w jednym z wyżej wymienionych sklepów, towar jest prezentowany na życzenie klienta. Przejęcie towaru osobiście w sklepie zawsze musi być potwierdzone na piśmie i należy zaznaczyć, czy towar został pokazany kupującemu, czy też nie. Alternatywnie, według wyboru kupującego, towar może być dostarczony przez jednego z oferowanych przez nas przewoźników za pobraniem na adres podany przez kupującego w zamówieniu. Koszty wysyłki każdego zamówienia podane są poniżej. Koszty wysyłki są płatne wraz z zapłatą ceny zakupu towaru przy dostawie towaru, chyba że uzgodniono inaczej. Dla wszystkich metod wysyłki wymienionych powyżej, rozumie się, że są one wykonywane tylko w dzień roboczy. W przypadku zamówień złożonych w sobotę, niedzielę lub święto państwowe, towar zostanie wysłany w pierwszym następnym dniu roboczym.

Towary dostarczane za pośrednictwem przewoźnika są zawsze pakowane przez sprzedawcę w opakowania ochronne w zwykły sposób, aby zapobiec uszkodzeniu towaru, przy czym użyte opakowania ochronne lub ich nadruk czy opis mogą nie odpowiadać dostarczonemu towarowi. Dostarczony towar jest zawsze oznaczony etykietą na opakowaniu ochronnym, która informuje kupującego o zawartości przesyłki. Opakowania ochronne używane do transportu towarów są przeznaczone do jednorazowego użytku i nie podlegają zwrotowi. W przypadku odmówienia odbioru towaru wysłanego przez przewoźnika na podstawie ważnego zamówienia potwierdzonego przez sprzedawcę z przyczyn innych niż prawnych, sprzedawca jest uprawniony do domagania się od kupującego odszkodowania za wyrządzoną mu szkodę. Jeżeli sprzedawca zobowiązany jest na podstawie umowy sprzedaży do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru przy dostawie. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru 2 razy z rzędu, sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie (więcej niż 2 razy, zgodnie z warunkami transportu przewoźnika) lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.

W przypadku, gdy kupujący nie odbierze zamówionego towaru w sklepie sprzedawcy w uzgodnionym lub nowo wyznaczonym terminie, sprzedawca może odstąpić od umowy drugiego dnia po upływie alternatywnego terminu odbioru towaru, o którym sprzedawca kupującego poinformował, przy czym jest on zobowiązany kupującego o tym odstąpieniu powiadomić. W okresie opóźnienia kupującego przedsiębiorcy w odbiorze towaru w sklepie lub nieodebrania towaru od przewoźnika, ryzyko uszkodzenia, utraty i zniszczenia towaru przechodzi na kupującego-przedsiębiorcę. Kupujący zobowiązany jest do zbadania towaru w możliwie najkrótszym czasie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od jego otrzymania, z wyjątkiem przypadków, gdy towar został zaprezentowany w sklepie, oraz do zgłoszenia sprzedawcy ewentualnych uszkodzeń towaru w ciągu 24 godzin od otrzymania towaru. Zaleca się, aby kupujący-konsument przestrzegał tej procedury w celu uniknięcia wszelkich problemów związanych z późniejszą reklamacją stanu przesyłki. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący-konsument i kupujący-przedsiębiorca powinni sprawdzić, czy opakowanie towaru nie jest uszkodzone i w przypadku stwierdzenia wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania w sposób wskazujący na nieuprawnione otwarcie przesyłki, kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika. Podpisując dowód dostawy, kupujący potwierdza, że przesyłka towaru spełniła wszystkie warunki i wymagania, a wszelkie późniejsze reklamacje dotyczące naruszenia opakowania przesyłki nie mogą być brane pod uwagę. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego-konsumenta za to, że towar w chwili odbioru jest zgodny z umową kupna, w szczególności, że jest wolny od wad.

Podane poniżej ceny za przesyłkę są orientacyjne. Dokładna cena podana jest w każdym indywidualnym zamówieniu towaru w naszym sklepie internetowym.
Umożliwiamy wysyłkę towaru za pośrednictwem następujących przewoźników:
  • Poczta Czeska
  • Zásilkovna
  • DPD
  • Odbiór osobisty

wysyłka pocztą/kurierem:
bez pobrania - płatność z góry: od 40 Kč z VAT
- za pobraniem - płatność przy odbiorze: od 40 Kč z VAT

wysyłka pocztą/kurierem, wysyłka na Słowację

bez pobrania - płatność z góry: 99 Kč z VAT

- za pobraniem - płatność przy odbiorze: 110 Kč z VAT

DARMOWY ODBIÓR TOWARU - przy odbiorze osobistym.

8. Odstąpienie od umowy

a) Odstąpienie od umowy – kupujący-konsument

Przy zawieraniu umowy kupna za pomocą środków porozumiewania się na odległość, np. telefonu, faksu, poczty elektronicznej, sklepu internetowego, kupujący-konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy kupna, w którym to terminie kupujący-konsument musi dostarczyć sprzedawcy pisemny akt oraz zakupiony towar, z którym obowiązujące przepisy wiążą wyrażenie woli odstąpienia od umowy. Kupujący-konsument może skorzystać z tego prawa do odstąpienia od umowy albo dostarczając towar osobiście do sklepu sprzedawcy wraz z wyrażeniem woli odstąpienia od umowy, albo wysyłając towar na adres sprzedawcy na własny koszt za pośrednictwem jednego z przewoźników wraz z pisemnym wyrażeniem woli odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący-konsument odstąpi od umowy kupna w ciągu 14 dni w rozumieniu § 1829, ma prawo odstąpić od umowy bez żadnych sankcji poza kosztami sprzedawcy związanymi ze zwrotem towaru. Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w § 1837 Kodeksu cywilnego lub w każdym innym przypadku, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z § 1829 Kodeksu cywilnego w ciągu czternastu (14) dni, zob. 1. f) niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać doręczone sprzedawcy w terminie czternastu (14) dni od decydującego momentu, zob. 1. f) niniejszej umowy, w formie pisemnej na adres siedziby sprzedawcy lub na adres mailowy sprzedawcy.

W ciągu trzech (3) dni od zwrotu towaru przez kupującego na podstawie warunków handlowych sprzedawca jest uprawniony do zbadania zwracanego towaru, w szczególności do ustalenia, czy zwracany towar jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, towar powinien być zwrócony w stanie możliwie nieuszkodzonym i w oryginalnym opakowaniu bez śladów użytkowania, wraz ze wszystkimi akcesoriami, kartami gwarancyjnymi i instrukcjami. Jeżeli kupujący zdecyduje się na odstąpienie od umowy w wyznaczonym terminie, zalecamy dostarczenie towaru na adres sprzedawcy wraz z załączonym pismem przewodnim z podaniem przyczyny odstąpienia (nie jest to warunek), dowodem zakupu oraz numerem rachunku bankowego lub informacją, czy kwota zostanie wypłacona w gotówce, czy też zostanie przeznaczona na kolejne zakupy.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazywania wraz z towarem prezentów, umowa darowizny pomiędzy sprzedawcą a kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania z prawa konsumenta do odstąpienia od umowy, umowa przestaje obowiązywać, a kupujący zobowiązany jest do zwrotu związanych z nią prezentów wraz ze zwracanym towarem.

W przypadku zgodnego z prawem odstąpienia od umowy z powodu wady, za którą odpowiada sprzedawca, sprzedawca zwróci kupującemu cenę zakupu (w tym koszty poniesione na dostawę i zwrot towaru) nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna, w taki sam sposób, w jaki konsument pierwotnie zapłacił za towar.

Jeżeli konsument odstępuje od umowy, ma obowiązek wysłać lub przekazać przedsiębiorcy towary, które od niego otrzymał, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli usługa została już wykonana na rzecz konsumenta, przedsiębiorca nie jest do niczego zobowiązany, z wyjątkiem przepisów § 1834.

Konsument odpowiada wobec Servatech s.r.o. tylko za zmniejszenie wartości zwracanego towaru, które powstało w wyniku obchodzenia się z towarem w sposób inny niż jest to konieczne ze względu na jego charakter i właściwości.

Kupujący-konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna, jeżeli sprzedawca popadnie w zwłokę i nie wypełni swojego zobowiązania nawet w dodatkowym terminie uzgodnionym z kupującym-konsumentem.

Zalecamy, aby odstąpienie od umowy miało formę pisemną i zostało dostarczone do sprzedawcy. Odstąpienie od umowy może dotyczyć również pojedynczego świadczenia.

Konsument nie może odstąpić od umowy

1) o świadczeniu usług, jeżeli zostały one wykonane za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
2) dostawy towaru lub usług, których cena zależy od niezależnych od woli przedsiębiorcy wahań na rynku finansowym i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
3) dostawy napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od woli przedsiębiorcy,
4) dostawy towaru, który został dostosowany do życzeń konsumenta lub dla jego osoby,
5) dostawy towaru łatwo psującego się oraz towaru, który po dostarczeniu został nieodwracalnie zmieszany z innym towarem,
6) o naprawę lub konserwację przeprowadzoną w miejscu wskazanym przez konsumenta na jego żądanie; nie ma to jednak zastosowania w przypadku kolejnych napraw innych niż żądane lub dostarczenia części zamiennych innych niż żądane,
7) dostawy towaru w zapieczętowanym opakowaniu, który konsument usunął z opakowania i którego nie można zwrócić ze względów higienicznych,
8) dostawy nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli oryginalne opakowanie zostało uszkodzone,
9) dostawy gazet, periodyków lub czasopism,
10) o zakwaterowanie, transport, wyżywienie lub wypoczynek, jeżeli przedsiębiorca świadczy te usługi w określonym czasie,
11) zawartej na podstawie aukcji publicznej zgodnie z przepisami regulującymi aukcje publiczne, lub
12) w przypadku dostarczania treści cyfrowych, chyba że zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.
Odstąpienie od umowy zgodnie z §2110 ustawy nr 89/2012 Dz.U. (nowy Kodeks cywilny):
Kupujący-konsument nie może odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowej rzeczy, jeżeli nie może zwrócić rzeczy w stanie, w jakim ją otrzymał. To nie ma zastosowania
a) jeżeli stan zmienił się w wyniku kontroli mającej na celu wykrycie wady przedmiotu,
b) jeżeli kupujący używał przedmiotu przed wykryciem wady,
c) jeżeli kupujący nie spowodował braku możliwości zwrotu przedmiotu w niezmienionym stanie przez działanie lub zaniechanie; lub
d) jeżeli kupujący sprzedał rzecz przed wykryciem wady, zużył ją lub zmienił rzecz podczas normalnego użytkowania; jeżeli stało się to tylko częściowo, kupujący zwróci firmie Servatech s.r.o. to, co może jeszcze zwrócić i zrekompensuje firmie Servatech s.r.o. do wysokości kwoty, w jakiej odniósł korzyść z użytkowania rzeczy.
 
Jeżeli kupujący nie zgłosił wady w terminie, traci prawo do odstąpienia od umowy.

b) Odstąpienie od umowy – kupujący-przedsiębiorca

Opóźnienie sprzedawcy w dostarczeniu towaru uważa się za nieistotne naruszenie umowy. W przypadku, gdy sprzedawca nie dostarczy towaru nawet w nowym terminie uzgodnionym z kupującym-przedsiębiorcą, kupujący-przedsiębiorca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie to musi mieć formę pisemną i musi być doręczone sprzedawcy. Kupującemu-przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na skutek zwłoki sprzedawcy, jeżeli otrzymał zawiadomienie, że świadczenie z umowy sprzedaży zostało już wysłane na adres kupującego. Jeżeli towar został dostarczony w opakowaniu z tworzywa sztucznego, które zostało zniszczone przez kupującego-przedsiębiorcę, a towar po zwrocie z powodu odstąpienia od umowy nie może być sprzedany jako nowy, sprzedawcy przysługuje odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości towaru, przy czym wysokość obniżenia wartości ustala się jako różnicę między ceną nabycia, po której towar został sprzedany, a ceną nabycia, po której towar może być sprzedany jako używany. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy kupna w wyniku powtarzającego się braku współdziałania kupującego-przedsiębiorcy przy dostawie towaru, w takim przypadku prawo sprzedawcy do odszkodowania nie zostaje naruszone.

c) Odstąpienie od umowy w ogólności

Ponadto w przypadku, gdy sprzedawca po potwierdzeniu zamówienia ustali w sposób wiarygodny fakty dające podstawę do uzasadnionej obawy, że oferowany towar nie spełnia warunków prawnych do swobodnej sprzedaży na rynku lub nie spełnia warunków bezpieczeństwa, lub też towar, którym dysponuje sprzedawca zaczyna wykazywać wady i usterki niezawinione przez sprzedawcę, przy czym sprzedawca nie będzie w stanie zapewnić dostawy towaru o co najmniej normalnej jakości. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje kupującego o takim odstąpieniu. Kupujący jest również uprawniony do odstąpienia od umowy na skutek działania siły wyższej, która w sposób nieuzasadniony utrudnia lub wręcz uniemożliwia prawidłowe wykonanie umowy przez kupującego, przy czym siłą wyższą może być wojna, klęski żywiołowe itp. Zdarzenia tego rodzaju zwalniają kupującego i sprzedawcę z obowiązku dostawy na czas ich trwania i uprawniają sprzedawcę, według jego wyboru, po powrocie normalnych warunków, do dostarczenia uzgodnionej ilości w późniejszym terminie lub, w odniesieniu do towarów jeszcze nie dostarczonych, do odstąpienia od umowy. Jeżeli zdarzenie siły wyższej trwa dłużej niż 4 tygodnie, wówczas kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy także wtedy, gdy dostawa jeszcze nie nastąpiła.

Istotne naruszenie umowy to takie, o którym strona naruszająca umowę już wiedziała lub musiała wiedzieć w chwili zawarcia umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała to naruszenie.

9. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Sprzedawca jest uprawniony, według swojego uznania, ale nie zobowiązany, do odstąpienia od umowy kupna za porozumieniem stron na żądanie kupującego na warunkach uzgodnionych w niniejszej umowie. Podstawowym warunkiem jakiegokolwiek porozumienia w sprawie odstąpienia od umowy kupna jest to, że kupujący zwraca sprzedawcy towar nieuszkodzony, nienoszony, kompletny wraz z akcesoriami i w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu i jest to towar, który sprzedający posiada jeszcze w swoim asortymentu w chwili składania propozycji odstąpienia od umowy, nie jest zindywidualizowany, nie podlega psuciu się, zużyciu lub przestarzałości oraz nie jest nagraniem audio i wideo oraz programem komputerowym, którego opakowanie zostało uszkodzone, a także gazetami, periodykami i czasopismami. Zgoda na odstąpienie od umowy kupna musi mieć formę pisemną i może być zawarta tylko wraz z wydaniem towaru. W przypadku odrzucenia przez sprzedawcę propozycji kupującego dotyczącej odstąpienia od umowy kupna za porozumieniem stron, kupującemu nie przysługuje odszkodowanie za koszty związane ze złożeniem nieprzyjętej propozycji, która została odrzucona przez sprzedawcę.

10. Procedura usuwania wad - reklamacja

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że rzecz sprzedana jest zgodna z umową kupna, w szczególności, że jest wolna od wad. Zgodność z umową kupna oznacza, że rzecz sprzedana ma jakość i parametry wymagane w umowie, opisane przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela albo oczekiwane na podstawie ich reklamy. We właściwych przypadkach jakość i wykonanie są typowe dla rzeczy tego rodzaju, znajdują się w odpowiedniej ilości, miarze lub wadze i odpowiadają celowi, do którego sprzedawca podaje lub do którego rzecz jest zwykle używana.

Sprzeczność z umową kupna, która ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od daty odbioru towaru, uważa się za istniejącą w chwili odbioru towaru, chyba że sprzeciwia się to naturze towaru lub zostanie udowodnione, że jest inaczej.

W przypadku towarów używanych, sprzedawca odpowiada tylko za wady istniejące w momencie wejścia w posiadanie towarów przez kupującego.

Reklama towaru, instrukcja obsługi, instrukcje bezpieczeństwa lub inne źródła informacji o użytkowaniu towaru są częścią umowy kupna i warunków handlowych. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z dostępnymi materiałami informacyjnymi przed użyciem i instalacją towaru. Jeżeli zaistnieje sytuacja reklamacji towaru/produktu, która jest opisana w materiałach informacyjnych, to taka reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną.

Sprzedawca lub uprawniony przez niego pracownik rozpatruje reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu uzasadnionego w zależności od rodzaju produktu lub usługi wymaganego do profesjonalnej oceny wady. Załatwienie reklamacji, w tym usunięcie wady, musi nastąpić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i konsument ustalą dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu będzie traktowany jako istotne naruszenie umowy.

Dokładny sposób postępowania w przypadku reklamacji oraz postępowania w sprawie ich rozpatrzenia reguluje regulamin reklamacyjny, który stanowi integralną część niniejszych warunków handlowych.

 

11. Przejście ryzyka uszkodzenia

Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego-konsumenta w momencie odbioru towaru, w sklepie lub od przewoźnika. Nie narusza to prawa konsumenta do domagania się naruszenia umowy kupna, zob. regulamin reklamacyjny Servatech s.r.o., naruszenie umowy kupna i dostarczenie uszkodzonego towaru. Ryzyko uszkodzenia przechodzi na kupującego przedsiębiorcę w momencie odbioru towaru w sklepie lub od przewoźnika lub w momencie, gdy kupujący przedsiębiorca pozostaje w zwłoce z odbiorem towaru.

 

12. Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedawcy Servatech s.r.o. do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

 

13. Montaż i instalacja

Cena towaru nie obejmuje montażu lub innych usług związanych z towarem. Wszelki montaż towaru lub inne usługi związane z towarem będą świadczone przez sprzedawcę na życzenie kupującego za opłatą przewyższającą cenę zakupu, przy czym konkretne usługi i ich świadczenie są wymienione na stronie internetowej sprzedawcy lub zostaną przekazane kupującemu w sklepie sprzedawcy na jego życzenie.

14.  Wady gwarancyjne towaru

Warunki gwarancyjne dla towarów podlegają regulaminowi reklamacyjnemu firmy Servatech s.r.o. oraz odpowiednim przepisom prawnym Republiki Czeskiej. Dokument zakupu jest zazwyczaj wykorzystywany jako karta gwarancyjna (szczegóły w regulaminie reklamacyjnym).

W przypadku wady, która stanowi nieistotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna czy nieusuwalna), konsument ma prawo do usunięcia wady lub do odpowiedniej zniżki od ceny zakupu..

Jeżeli usuwalna wada wystąpiła po naprawie powtórnie (należy uznać trzecią reklamację tej samej wady lub czwartą reklamację różnych wad) lub towar ma większą liczbę wad (co najmniej trzy uznane wady jednocześnie), konsument dokonujący zakupu może skorzystać z prawa do zniżki od ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z normalnego zużycia lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

Kupujący-konsument może żądać od sprzedawcy, w terminie dwóch lat od otrzymania towaru (lub dla produktu z dłuższym terminem, np. 30 miesięcy, przez okres wskazany na dowodzie zakupu), bezpłatnego usunięcia WADY FABRYCZNEJ lub stosownego obniżenia ceny z powodu WADY FABRYCZNEJ; jeżeli nie jest to nieproporcjonalne do charakteru wady fabrycznej (w szczególności jeżeli wady nie można usunąć bez nieuzasadnionej zwłoki), można żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wad lub nowej części bez wad, jeżeli wada dotyczy tylko tej części.

Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, konsument może żądać pełnego zwrotu ceny zakupu przy odstąpieniu od umowy.

Jeżeli wada ujawni się w ciągu dwunastu miesięcy od odbioru towarów przez konsumenta, towary uznaje się za wadliwe w momencie ich odbioru.

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zaspokojenia żądania kupującego-konsumenta, jeżeli udowodni, że kupujący-konsument wiedział o wadzie towaru przed jego odebraniem lub sam ją spowodował.

W przypadku sprzedaży towaru używanego, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadające stopniowi dotychczasowego użytkowania lub zużycia. W przypadku towarów sprzedawanych za niższą cenę sprzedawca nie odpowiada za wadę, za którą uzgodniono niższą cenę. W takich przypadkach kupujący-konsument ma prawo do rozsądnej zniżki w miejsce prawa do wymiany.

15. Naprawy pogwarancyjne

W przypadku napraw pogwarancyjnych gwarancja wynosi 3 miesiące od daty wydania towaru kupującemu. Gwarancja dotyczy wyłącznie przedmiotu naprawy. Przed oddaniem rzeczy do naprawy, która zawiera jakiekolwiek dane, kupujący zobowiązany jest do wykonania ich kopii zapasowej, gdyż sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych podczas naprawy. Sprzedawcy przysługuje również odszkodowanie za koszty przeprowadzenia naprawy, jak również za manipulowanie przedmiotem naprawy, nawet jeśli w trakcie naprawy okaże się następnie, że wada będąca przedmiotem naprawy jest nieusuwalna lub koszt naprawy byłby niewspółmierny, a nie można było tego stwierdzić przed rozpoczęciem naprawy. Koszt naprawy przeprowadzonej bezpośrednio przez sprzedawcę wynosi 350,- Kč z VAT za godzinę + zużyty materiał oraz wszelkie koszty związane z przekazaniem towaru klientowi przez przewoźnika. W przypadku napraw pogwarancyjnych wykonywanych przez autoryzowany serwis producenta, cena naprawy będzie regulowana cennikiem tego serwisu, przy czym kupujący uzyska tę informację o kosztach naprawy na stronach internetowych autoryzowanych serwisów producenta, w których będzie wykonywana naprawa, lub na zapytanie bezpośrednio u sprzedawcy. Jeśli naprawa będzie przeprowadzona bezpośrednio w autoryzowanym centrum serwisowym Servatech s.r.o., kupujący zostanie o tym wcześniej powiadomiony.

 

16. Naprawa pozagwarancyjna

Sprzedawca jest uprawniony, w celu zachowania dobrego imienia firmy, do bezpłatnego usunięcia wady przedmiotu zakupu, nawet jeśli została ona zgłoszona jako reklamacja z tytułu wad towaru, której sprzedawca nie uznał za uzasadnioną. Sprzedawca jest zobowiązany poinformować kupującego, że nie uznaje jego reklamacji wady oraz że naprawa lub usunięcie wady zostało dokonane jako pozagwarancyjna bezpłatna naprawa w ramach zachowania dobrego imienia sprzedawcy, w takim przypadku kupujący jest uprawniony do realizacji swoich praw jak w przypadku nieuznania reklamacji przy braku usunięcia wady oraz ma prawo domagać się uznania reklamacji drogą prawną.

17. Informacje i poradnictwo

Wszystkie ustne i pisemne informacje dotyczące przydatności i możliwości wykorzystania dostarczonych towarów są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą sprzedawcy. Stanowią one jednak jedynie wartość doświadczenia sprzedawcy oraz informacji, które sam sprzedawca uzyskał od producenta lub jego dostawcy.

18. Spory

Relacje i wszelkie spory wynikające z umowy podlegają wyłącznie obowiązującemu prawu Republiki Czeskiej i będą rozstrzygane przez sądy Republiki Czeskiej. Możliwe jest pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Wszelkie spory pomiędzy Servatech s.r.o. a kupującym mogą być również rozwiązywane poza sądem. W takim przypadku kupujący-konsument może zwrócić się do podmiotu zajmującego się pozasądowym rozwiązywaniem sporów, którym jest np. Czeska inspekcja handlowa lub rozwiązać spór online za pośrednictwem wskazanej platformy ODR. Więcej informacji na temat pozasądowego rozwiązywania sporów można znaleźć tutaj. Przed przystąpieniem do pozasądowego rozwiązywania sporów, kupującemu zaleca się najpierw skorzystanie z TEGO kontaktu z firmą Servatech s.r.o. w celu rozwiązania sytuacji.

19. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych uzyskanych w związku ze stosunkiem umownym, tj. danych określonych w zamówieniu, w celach marketingowych i biznesowych i w tym celu może je udostępnić osobom trzecim współpracującym ze sprzedawcą w celu zapewnienia marketingowych okazji, wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą nr 101/2000 Dz. U. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany. Ta zgoda kupującego może być w każdej chwili odwołana przez wyraźne oświadczenie złożone na piśmie i przesłane do sprzedawcy. Szczegóły dotyczące tego są określone na stronie internetowej sprzedawcy.

W przypadku doręczania dokumentów pomiędzy stronami, za adres doręczenia uznaje się siedzibę sprzedawcy oraz adresy kupującego wskazane w zamówieniu.

Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych. Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do sprzedawcy poprzez pisemne zawiadomienie dostarczone na adres sprzedawcy.

Servatech s.r.o. może również przetwarzać tak zwane "cookies" w celu ułatwienia świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z postanowieniami dyrektywy 95/46/WE w sprawie przeznaczenia "cookies" lub podobnych narzędzi, przy czym zapewnia się, że użytkownicy są świadomi informacji, które są przechowywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystają, Servatech s.r.o. określa tutaj osobne warunki stosowania cookies w tym celu. Użytkownicy mają możliwość odmowy zapisywania plików "cookies" lub podobnych narzędzi na ich urządzeniach końcowych, np. poprzez aktywację funkcji anonimowego przeglądania w przeglądarce.

Servatech s.r.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia kupującego utworzonego z zablokowanego adresu IP w przypadku, gdy ten adres IP znajduje się na czarnej liście w celu zapobiegania przestępczości i minimalizacji szkód. W przypadku problemów z zamówieniem, kupujący może skontaktować się z Servatech s.r.o. poprzez formularz kontaktowy lub centrum telefoniczne.

Bardziej szczegółowe informacje o tym, jak wykorzystujemy i chronimy dane osobowe, można znaleźć w sekcji informacyjnej na stronie głównej naszego sklepu internetowego pod nazwą Ochrona danych osobowych (GDPR).

Jeśli powyższe postanowienia dotyczące OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH są sprzeczne z artykułem Ochrona danych osobowych (GDPR), należy kliknąć TUTAJ, artykuł Ochrona danych osobowych (GDPR) ma pierwszeństwo.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do Zapomnienia, Zmiany, Dostępu, Korekty, Wymazania, Ograniczenia, Przeniesienia lub złożyć skargę, prosimy w tym celu skorzystać z naszego formularza kontaktowego, który znajduje się w dziale Informacje na stronie głównej lub TUTAJ.

20. Dostarczanie

O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja dotycząca umowy kupna musi być dostarczona drugiej stronie w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego (według wyboru nadawcy). Kupującemu dostarczane jest na adres e-mail podany w jego koncie użytkownika.

W przypadku dostarczenia za pomocą poczty elektronicznej, wiadomość jest dostarczona w momencie odebrania jej przez serwer poczty przychodzącej; integralność wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną może być zapewniona przez certyfikat, w przypadku dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem operatora pocztowego przez przyjęcie przesyłki przez odbiorcę, w przypadku dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem operatora pocztowego również przez odmowę przyjęcia przesyłki, jeżeli adresat (lub osoba upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu) odmówi przyjęcia przesyłki, w przypadku dostarczenia za pośrednictwem operatora pocztowego, przed upływem terminu dziesięciu (10) dni od złożenia przesyłki i wydania adresatowi wezwania do przyjęcia zdeponowanej przesyłki, jeżeli przesyłka została zdeponowana u operatora pocztowego, nawet jeżeli adresat nie został poinformowany o zdeponowaniu przesyłki.

Jeśli kupujący zwleka z odbiorem towaru, sprzedający ma prawo sprzedać towar w odpowiedni sposób po uprzednim powiadomieniu kupującego za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej i wyznaczeniu nowego, rozsądnego terminu odbioru.

Sprzedawca jest uprawniony do zaliczenia kosztów magazynowania oraz kosztów nieudanej dostawy towaru z powodu braku współpracy ze strony kupującego w niezbędnym zakresie na poczet dochodów ze sprzedaży.

21. Skargi i przepisy końcowe

Skargi i uwagi kupujących, które dotyczą stosunku umownego zawartego między sprzedawcą a kupującym, są rozpatrywane przez sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym skargi i uwagi klient może złożyć w dowolnym sklepie sprzedawcy lub za pomocą infolinii reklamacyjnej pod numerem +420 277 279 339 lub adresem e-mail: info@servatech.pl. Jeżeli treścią skargi jest reklamacja towaru, skarga będzie rozpatrywana jako reklamacja zgodnie z regulaminem reklamacyjny, niniejszymi warunkami handlowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne elementy tworzące interfejs internetowy sklepu (w tym zdjęcia oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się nie wykonywać żadnych czynności, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerencję lub nieuprawnione wykorzystanie oprogramowania lub innych elementów interfejsu internetowego sklepu.

Kupujący nie jest uprawniony do stosowania mechanizmów, oprogramowania lub innych zabiegów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie interfejsu internetowego sklepu. Interfejs internetowy sklepu może być wykorzystywany wyłącznie w zakresie nie naruszającym praw innych klientów sprzedawcy i zgodnym z jego przeznaczeniem.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w stronę internetową lub z użytkowania strony niezgodnie z jej przeznaczeniem.

Jeśli stosunek związany z korzystaniem ze strony internetowej lub stosunek prawny oparty na umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), to strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Pozostaje to bez naruszenia praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej, a działalność sprzedawcy nie jest objęta żadnym innym uprawnieniem. Kontrolę handlu przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy.

Jeżeli którekolwiek z postanowień warunków handlowych jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

Obowiązujące warunki handlowe są dostępne w sklepach sprzedawcy oraz na jego stronie internetowej, a każdy kupujący jest o nich informowany i ma możliwość zapoznania się z nimi przy zakupie towaru. Sprzedawca jest uprawniony do uzupełnienia lub zmiany warunków handlowych w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa oraz w związku ze zmianami na rynku dla towarów oferowanych przez sprzedawcę. Starsze wersje regulaminu można uzyskać na życzenie u sprzedawcy. Nieskuteczność poszczególnych postanowień regulaminu nie wpływa na skuteczność pozostałych postanowień. Nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione przez ważne postanowienie, które następuje jako następne w swoim zakresie handlowym.

Załącznik nr 1 - Regulamin reklamacyjny

Załącznik nr 2 - Instrukcja obsługi/instrukcja/podręcznik w zależności od rodzaju towaru/wyrobu/produktu

Niniejsze warunki handlowe zostały skonsultowane z SOS - Stowarzyszeniem Ochrony Konsumentów, o. s.

 

W imieniu firmy Servatech s.r.o. zatwierdził Ing. Otto Plechata, dyrektor zarządzający.

Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje od 01.01.2014.

close Koszyk

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
To zaloguj się Albo Zresetuj hasło